21 napos ima és böjt összefogás, 2013.

január 7, 2013    
Kategória: Hírek

Böjt

Kedves Testvérünk és Szolgatársunk!

Szeretettel hívunk Téged és Közösséged tagjait is 2013. január 6-27-ig tartó, háromhetes ima- és böjt összefogásra, melynek célja, hogy ebben az időszakban, amikor minden megrázás alatt van, Isten népe meg tudja ragadni ezt megújulási lehetőségként. Hiszen „…olyan királyságot kaptunk, amit semmi sem rendíthet meg.” (Zsid 12:26-28.)

Úgy látjuk, hogy a nehézségek egyben lehetőséget is jelentenek a magyar Eklézsia számára. Isten újra megerősíti az identitásunkat, új módon építi közöttünk az egységet, ki akarja önteni szeretetét és a bizonyságtétel erejét.

Az első hét továbbra is a személyes életekben való előrejutás, megerősödés ideje, a második és harmadik héten az Efezusbelieknek írt levelet ajánlanánk imádkozási vezérfonalként.

A böjt ajánlott formája, hogy az első héten léböjtöt, a második és harmadik héten „dánieli böjtöt” tartsunk, de ennek formáját minden gyülekezet és böjtöt vállaló testvér szabadságban és felelősen az Úrtól vegye el! A legfontosabb, hogy egyénileg és közösségileg, megalázva magunkat keressük a mi Urunk jelenlétét és megértsük szavát. (2Krón 7:14.)

Minden városban és térségben a gyülekezetek maguk döntik el és szervezik meg az imádkozások formáját és azt, hogy összefognak-e más gyülekezetekkel közös imaalkalmakat tartva a háromhetes időszakban.

A budapesten szervezett ima és dicsőítő időpontokhoz kattints ide!

1. hét – január 7-13.

Ima és böjt a személyes életünkért és családjainkért

Imádkozzunk az Ézs58,6-14 Igék alapján, hogy felszabaduljon a személyes életünkre nézve a böjt áldása!

Imádkozzunk, hogy…
1. Összetörjön az életünkön uralkodó bűn igája! (6)
2. Meggyógyuljunk a szervezetünkben uralkodó minden betegségből! (8)
3. Felkészüljön az életünk Isten nagyobb kenetének a fogadására! (8,10,14)
4. Fogékonnyá legyünk a Szentlélek vezetése iránt! (9-11)
5. Megtörjön az életünk fölött uralkodni akaró szegénység igája! (11)
6. Bekerüljünk Isten céljainak fő sodrába! (12)
7. Növekedjen a szükségben levők iránti érzékenységünk és szolgáló készségünk! (7,10)
8. Szellemi életünk folyamatos megújuljon! (14)
9. Szenvedélyes szeretetünkkel képesek legyünk elérni az elveszett embereket! (6,7)
10. A kudarcokból és vereségekből Isten segítsége által gyorsan akarjunk és tudjunk helyreállni! (8,12)
11. családi kapcsolataink (házasságok, szülő-gyerek kapcsolatok) helyreálljanak
12. a keresztény családok otthonai a békesség házaivá váljanak, ahol új családi áhitatok, szolgálatok, akár sejtcsoportok indulhassanak el
13. az egyedülállók egymásra találjanak
14. a munkanélküliek munkát találjanak, a munkájukban kizsákmányoltak megpihenhessenek
15. józanság, bölcsesség jöjjön a pénzügyeink területén, áttörések jöjjenek a lehetetlennek látszó anyagi szituációkban
16. isteni alkalmak nyíljanak még nem hívő rokonaink, ismerőseink, munkatársaink felé a bizonyságtételre

2. hét – január 14-20.

Ima és böjt a helyi, városi és nemzeti szintű gyülekezet, Eklézsia megújulásért

1. Felismerni az értékeinket (ajándékok, elhívás, kapcsolatok, kijelentés-szint, Isten Királysága előrehaladási szintje az országban), azokat, amink van, és miután felismerjük, tegyük oda külön-külön is és együtt is az Úrnak, az Úr oltárára.
2. Felismerve az értékeinket és kiváltságainkat, ismerjük fel és vállaljuk fel az ezzel járó egyéni, csoportos és testületi felelősségünket is (egyénekért, családokért, gyülekezetekért, városokért és az egész országért).
3. Felismerve és a felelősségünket felvállalva ismerjük is el nem csak a bennünk, hanem a másikban, a másik közösségben, a másik gyülekezetben elhelyezett ajándékokat, elhívást. Az elismerést pedig fejezzük ki hálaadással, áldásmondással, tisztelet megadásával.
4. Apák szíve a fiakhoz, a fiak szíve az apákhoz forduljon: egyrészt egyre több Isten szíve szerinti (természetes és szellemi) apák és fiak legyenek; másrészt tudjanak a Szent Szellem folyamában együtt, közösen, egymást bátorítva és erősítve előre haladni és tudják tovább vinni Isten akarata megvalósulását az országban.
5. Isten dicsőségének megnyilvánulásait, megnyilatkozásait élje át a magyar eklézsia egyre nagyobb mértékben (Jézus nevében történő jelekkel és csodákkal is), hogy a Mennyei Atya szíve szerinti egybeszerkesztés haladjon előbbre a szívek odafelvalókra fókuszálódásával (Ján17,22 „És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk.”).
6. Egyéni és csoportos imák, böjtölések, dicsőítések (’Dávid Sátora’ egyre több helyen való felállítása) által készítsük elő a Szent Szellem áradását az országban (2Kir3,16-17; 4Móz,21,16-18).
7. Isten ígéreteibe kapaszkodjon bele és azt szólja, azt hirdesse a magyar Eklézsia: Ézs52,7. „Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!” Zsolt69,36. „Mert megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait; és ott laknak majd és bírni fogják azt.” Zsolt102,17. „Mivel az Úr megépítette a Siont, megmutatta magát az Ő dicsőségében.” Ézs40,5. „Megjelenik az Úr dicsősége, minden test látni fogja azt.” Ézs62,11. „Mondjátok meg Sion leányának, íme, eljött szabadulásod” 1Ján2,8. „… a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik.”
8. Álljanak fel 24 órás közbenjáró (ima-tűzfal, imatorony) csoportok városonként, régiónként. Legyenek kulcsemberek, akik ezeket koordinálják, katalizálják Krisztusi lelkülettel.
9. Egyre több embert érjen el Isten népe a Mennyei Atya terve és akarata szerint Isten és az Ő
Királyságának természetfölötti örömhírével és erejével, hogy sokasodjanak a megtérések,
újjászületések és a valóságos nem pusztán formális Krisztus tanítványává válások.


3.hét – január 21-27.

Ima és böjt a nemzet megújulásért

1. Imádkozzunk, hogy egyéni szinten morális megújulás történjen. Hogy ne a vallásosság növekedjen, ami nélkülözi Isten erejét, hanem valódi, szívből való megtérések, változások történjenek. Szellemi ébredés söpörjön végig az országon.
2. Imádkozzunk hiteles, istenfélő vezetőkért, akik jó példával járnak elől. Ez az év a politikában már a választás jegyében fog telni. Ne az üres populizmus, hanem hiteles szakemberek és értékeke jussanak előtérbe.
3. Imádkozzunk az antiszemitizmus, rasszizmus, cigánygyűlölet visszaszorulásáért. Növekedjen a
közéletben és az irányításban is a másik elismerése, tisztelete, befogadása.
4. Imádkozzunk a igazságszolgáltatás és az igazságérzet helyreállásáért. A törvényhozás (Parlament) az igazságot figyelembe véve hozzon törvényeket. A bíróság átpolitizálása álljon le, maradjon pártatlan, igazságot szolgáltassanak és azt őrizzék is meg.
5. Imádkozzunk, hogy ne tudjon érvényre jutni a gazdasági gyarmati lét és kiszolgáltatottság. Szabaduljon meg a lakosság széles rétege a bankoknak való kiszolgáltatottság állapotából! Nagyobb szociális érzékenységgel hozzanak törvényeket, rendeleteket.
6. Imádkozzunk a gazdaság növekedésért, új munkahelyek létesüléséért. A kivándorlás leállásáért, innováció itthon maradásáért.
7. Imádkozzunk, hogy a közéletet is egyre jobban befolyásoló bálványimádás szoruljon vissza, váltsa fel az Élő Isten iránti szomjúság.

Záró ünnepi istentisztelet Budapesten – január 27.

Minden résztvevő gyülekezet saját döntése és lehetősége szerint városonként vagy régiónként január 27-én közös istentiszteletet tart(hat). Budapesten a záró ünnepi istentisztelet január 27-én vasárnap 10 órától lesz a Pestszentimrei Sporkastélyban.

A részt vevő közösségek nevében:
Simon Sándor és Horváth Balázs

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!