Bemerítkezés

április 12, 2009    
Kategória: Hírek

Manapság kevés ember ismeri fel azt az áldást, mely a teljes vízalámerüléssel, történő kereszteléssel jár, ezért mindig ünnep számunkra, ha a Gyülekezetünkben bemerítkezésre kerül sor.

A bemerítkezés lényegét Pál apostol fejti ki a Római levélben: „A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. (…) Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. (…) Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, (…) adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.” (Róma 6:1-7; 11-13.)

A bemerítkezés tehát azonosulás Krisztussal, az Ő halálával és feltámadásával, meghalunk a bűnnek és élünk az Úrnak. Több mint puszta szimbólum. Sokakat megérintett már Isten ereje amint egyesítették szívüket az Úrral a keresztelő vízben. Mások idegen nyelven szóltak megkeresztelkedésükkor vagy rögtön utána, ahogy Isten feltöltötte őket Szentlelkével az ígéret szerint. (Ap.csel. 2:4).

Amikor eltemettetünk a keresztelő vízben, elismerjük, hogy régi életünk is eltemettetett Krisztussal a sírboltban. A vízből feljőve, úgy tekintünk magunkra, mint akik feltámadtak Jézus Krisztussal, és mint akik jogos részesei feltámadt életének és hatalmának. A hit, vízkeresztségünket áldássá teszi és Isten lelkének érinthető üdvözítő erejének tapasztalatává.

Miért fontos a vízkeresztség, a bemerítkezés?

 • Jézus maga is megkeresztelkedett, hogy példát mutasson követőinek. Ő mondta: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.” (Máté 3:15).
 • A teljes vízalámerüléssel történő keresztelés a valódi keresztség. A görög szó, baptizo, azt jelenti: bemeríteni, bemártani.
 • Jézus minden hívőnek parancsolta, hogy keresztelkedjenek meg: „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. ” (Márk 16:16, lásd még Máté 28:19-20).
 • Hogy azonosítsuk magunkat Jézus Krisztus halálával és feltámadásával. „A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba ” (Róm. 6:4) „A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által.” (Kol. 2:12).
 • Hogy Isten igazságát bizonyítsuk azzal, hogy nyilvános tanúbizonyságot teszünk arról, hogy hiszünk az Ő szavában. (Lukács 7:29).
 • Veszélyes dolog visszautasítani a keresztelést. „A farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát, és nem keresztelkedtek meg általa.” (Lukács 7:30). A keresztelés visszautasítása egyet jelent az Isten tanácsának megvetésével.
 • Isten szerinti jó lelkiismeret bemutatása. „a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által.” (I Péter 3:21).
 • A kereszteléshez sok vízre volt szükség. A locsolás nem elég. „János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek.” (János 3:23).
 • El kell szakadnunk a hagyományoktól, melyek hatástalanná teszik az Isten szavát, és csak kövessük az Úr Jézus Krisztust. (Máté 7:13-14). „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” (Ap.csel. 5:29).
 • Hogy üdvözülést nyerhessünk, meg kell térnünk. Aki megtér, az megteszi azt, amit Jézus mond. Ő „tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.” (Zsidók. 5:9) Jézus mondta: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet:..” (János 14:23). „Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.” (János 15:14).

A parancsolat egyszerű:

A meggyőződésre (hitre) jutott tömeg kérdésére „Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?” a válasz tiszta mindenki számára: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (Ap.csel. 2:38).

Ez a Biblia útja egy biztonságos és kielégítő tapasztalathoz Isten hatalmáról és a bibliai üdvözülésről. Köszönjük Urunk a bemerítkezőket, és áldásodat, felemelő szeretetedet kérjük az életükre.

Köszönet Etának a képekért.

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Comments

4 válasz   “Bemerítkezés”
 1. Kata szerint:

  A segítségeteket szeretném kérni.
  A bemerítkezéshez megkel keresztelkedni?

 2. Jeneyné Somogyi Margit szerint:

  @ Kata:
  Kedves Kata! Hogy a teljes víz alá merülés és a keresztelés közötti különbséget megértsd, olvasd el a következő sorokat.

  A vízbemerítkezés legnagyszerűbb példája a Bibliában Úr Jézus Krisztus bemerítkezése a Jordán folyóban. Jézus bemerítkezett, hogy példát mutasson követői számára. Közvetlenül azelőtt, hogy ezt megtette volna, így szólt: „mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.” (Máté 3:15).
  Az Ő bemerítkezéséről mondja a Biblia: „Miután Jézus bemerítkezett, azonnal feljött a vízből;” (Máté 3:16)

  A bibliában található történetek szerint akik bemerítkeztek előbb hallották, majd hittek az evangéliumban mielőtt alámerítkeztek.

  A gyermekkori vízzel való meghintés eredete:

  A gyermekkori keresztelésnek semmiféle kapcsolata sincs a Biblia által parancsolt bemerítkezéshez. A Bibliában a bemerítés csak olyan felnőtt emberekre vonatkozik, akik már megtértek és hisznek az evangéliumban.

  A gyermekkori locsolás hagyományát a Római Katolikus Egyház vezette be – ahogyan saját történészeik be is vallják – és nem is vált általánosan elfogadottá csak a 12. században.

  Egy római katolikus pap, Brenner, a következőket állította ezzel kapcsolatban.: „Ezerháromszáz évig a keresztelés általánosan és rendszeresen teljes vízalámerüléssel történt, és csak nagyon különleges esetekben alkalmaztak pusztán locsolást. Ez utóbbit gyakran meg is kérdőjelezték mint valódi keresztelést, sőt tiltották is.” (A keresztelés adminisztrációjának történelmi kiállítása, 306. o.).

  Egy Gibbons bíborostól vett idézet – aki szintén egy római katolikus szaktekintély- ugyancsak felvilágosító értékkel bír. Gibbons bíboros számos könyvet írt a római katolikus vallásról. Azt állította, hogy „a kereszténység megalapozása után századokig a keresztelés alámerüléssel történt, de a 12-ik századtól kezdve a gyermekkori locsolás felváltotta ezt a Katolikus Egyházban mivel ez utóbbi kevésbé körülményesnek bizonyult.”

  Néhány reformátor és protestáns vezető véleménye a vízalámerülésről:

  EVANGÉLIKUS. Luther Márton könyve első kötetének 366. oldalán írja: „A kereszténység egyaránt jelképezi a halált és a feltámadást. Ebből kifolyólag én azt tanácsolom, hogy azokat, akik meg kívánnak keresztelkedni teljesen vízbe merítsék, ahogyan az eredeti szó ezt valóban jelenti is”.

  AZ ANGLIKÁN EGYHÁZ. Dr. Lightfoot, Durham püspöke a kolossabeliek 2:12-höz fűzött jegyzetében írja: „A keresztelés az ó ember temetése és az új születése. Ahogyan alámerül a vízben, a hívő eltemeti romlott érzéseit és múltbeli bűneit, s ahogyan feljön a vízből, feléled új reményekre s egy új életre. Ezáltal a keresztség szimbóluma mind Krisztus halálának, mind pedig feltámadásának.”

  REFORMÁTUS. A következő idézet Kálvin Jánostól származik: „Az a szó, hogy keresztség, bemerítkezést jelent és bizonyos az, hogy a korai keresztény egyház ezt a gyakorlatot folytatta.” (Inst. Könyv 4.c. 15 i. sz. 1555.)

  METODISTA. John Wesley, a 18. századi nagy feléledés vezetője, a Magyarázó jegyzetek az Újszövetséghez című művében ezt írja: „Vele együtt temettettünk el – mely a korai egyház teljes vízalámerüléssel történő keresztelési gyakorlatára utal. (Jegyzetek a Róm. 6:4-hez)”.

  George Whitfield, aki John Wesley társa és egy híres prédikátor volt a következőket állította: „Bizonyos, hogy a Rómabeliekhez írott levél 6. részének 4. verse az alámerüléssel történő keresztségre utal.”

 3. Wachtler Orsolya szerint:

  Mikor lesz legközelebb nyíltvizi keresztelkedés? és hol?
  Köszönöm a választ.

 4. admin szerint:

  Kedves Orsolya,
  a legközelebbi bemerítkezés a Gyülekezetben április 3-án, a 17:00 órakor kezdődő alkalom keretében lesz, a Kövér Lajos utcában. (Lásd elérhetőség!)
  Üdvözlettel, Jeney Attila

Kérlek, írd meg a véleményed!