Értékeink – a 12 „építőkövünk”

1. Legfontosabb értékünk: a Szeretet

 • Hisszük, hogy a Teremtő Isten a szeretet forrása. Mivel megtapasztaljuk, hogy a Szeretet Ura végtelen szeretetettel vesz körül minket, mi is viszont akarjuk Őt szeretni, teljes szívünkből és minden erőnkből. Mennyei Atyánk szeretete az életünk motorja; ez bátorít fel és tesz képessé mindenre, így arra is, hogy önzés nélkül szeressük és elfogadjuk önmagunkat és ezen felül másokat is. Szeretünk, mert szeretettek vagyunk!
 • Közösségünkben különösen nagy hangsúlyt fektetünk az otthonos, barátságos légkör fenntartására, egymás elfogadására és a szeretet-kapcsolatok ápolására. Egy híres írónk mondta: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
book-bible

2. A hitelesség

 • Életünk és figyelmünk középpontjában Jézus személye áll, Ő a példaképünk.
 • Jézus azt mondta: „ha valaki szeret engem, az megtartja az én beszédeimet” (Jn 14,23). Ezért hisszük, hogy nem szerethetjük jobban Istent, mint amennyire engedelmeskedünk szavainak. A Biblia Isten ma is aktuális üzeneteit hordozza írott formában, ezért életünk használati utasításának, alapjának tekintjük.
 • Hisszük, hogy nem elég hallgatnunk Isten Beszédét, hanem meg is kell azt cselekednünk. Életpéldánk, engedelmességünk és alázatunk többet beszél, mint szavaink. Hisszük, hogy jellemünknek és Istentől kapott adottságainknak egyensúlyban kell lennie életünkben, ez hitelességünk feltétele és garanciája.
 • Hitelességünk része, hogy őszinteségre törekszünk magunkkal, Istennel és másokkal szemben. Készségesek akarunk lenni arra, hogy megbánjuk a hibáinkat, megbocsássunk magunknak és másoknak, és folyamatosan tanuljunk, növekedjünk, merjünk újat kezdeni.
worship

3. Istentiszteleteink

 • Istentiszteleteinken az Úr Jézus Krisztussal való friss, élő közösségre törekszünk, egyszerűséggel és természetességgel. Isten természetfeletti Jelenléte és áldásai hozzáférhetőek mindannyiunk számára, ha hittel közeledünk hozzá. Éhezünk Isten közelségére!
 • Közösségi alkalmaink fontos eleme Isten dicsérete – énekkel és zenével. Énekeink kortárs zenei nyelven szólalnak meg.
 • Istentiszteleteink középpontjában a Biblia aktuális üzenetének erőteljes prédikálása áll, mely hitet fakaszt, szabaddá tesz és gyakorlati útmutatást ad a bibliai alapelvek hétköznapi alkalmazásához.
 • Nem hiszünk a természetfelettinek beállított felszínes és külsődleges jelenségekben, melyek nem járnak maradandó belső átalakulással. Viszont hiszünk Isten ma is működő, életet átformáló csodatévő erejében.
 • Alkalmainkon rendszeresen imádkozunk a betegek gyógyulásáért.
 • Hisszük, hogy Isten nem templomokban lakik, hanem az Őt szerető emberek között, akik „élő kövek” a „szeretet habarcsával” összekötve. Az összejöveteli hely emiatt számunkra nem rendelkezik kultikus jelentőséggel.
SONY DSC

4. Esélyt adni és új esélyt adni

 • Befogadjuk azokat a lelki sebesülteket és menekülteket, akiket „megrostált a világ”, de keresik az újrakezdést életükben, hitéletükben. Hiszünk abban, hogy Krisztusnál mindig van új kezdet, ha hajlandóak vagyunk – Isten segítségével, szembenézve múltunk hibáival és bűneivel – változni. Nincs reménytelen helyzet vagy sors!
 • Közösségünk erőssége, hogy támogatjuk a köztünk és bennünk lévő képességek, értékek, isteni ajándékok kibontakozását.
marriage

5. Házasság-szövetség

 • Hiszünk abban, hogy a házasság a legszorosabb kapcsolat, amit Isten ajándékként elképzelt az ember számára. Isten eredeti terve szerint a házasság egy életre szóló szövetség.
 • Korunkban a párkapcsolatok egyre törékenyebbek, a házasság és család intézménye, kapcsolatrendszere soha nem látott mértékű támadás alatt áll. Úgy tűnik, tartós és boldog házasságok csak a mesékben léteznek…
 • Noha sem tökéletes emberek, sem tökéletes kapcsolatok nincsenek, mégis hisszük, hogy a Biblia alapelvei a házasságot illetően ma is érvényesek, működőképesek, és alkalmazásuk harmonikusan működő, folyamatosan fejlődő kapcsolatokat eredményez.
 • Mivel a házasság az emberi kapcsolatok közül a legfontosabb, legmeghatározóbb, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyülekezetünk olyan oázis legyen, ahol a párt keresők és a házaspárok a lehető legtöbb fajta segítséget (példamutatást, tanácsadást, képzési lehetőségeket, imát, bátorítást stb.) megkapják házasságuk előkészítéséhez, gyógyulásához és kiteljesedéséhez.
Portrait of happy family with two children looking at camera and laughing

6. Az új generáció és a család

 • Kiemelt felelősséget érzünk az utánunk jövő generációk felkarolásában és tanítvánnyá nevelésében. A gyerekek és a fiatalok különlegesen fontosak Isten számára, akiket Ő sokféle módon tud és szeretne mások épülésére, sőt megmenekülésére használni.
 • Minden korcsoporttal rendszeresen foglalkozunk – istentiszteleteink alatt, ill. külön alkalmakon. Emellett a fiatalok számára rendszeresen közösségépítő szabadidős programokat is szervezünk (táborozás, sport, filmklub, kirándulás stb.).
 • Az új generáció jövőjét csak egészséges családok biztosíthatják, ezért különösen nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minden lehetséges módon segítsük a családi kapcsolatok helyreállását, fejlődését.
 • Fontosnak tartjuk a generációk közötti kölcsönös tiszteletet, ahol a fiatalabbak épülnek az idősebbek bölcsességéből, az idősebbek pedig felbátorodnak a fiatalok dinamizmusa által. Ez a folyamatos megújulás feltétele.
footprint

7. Tagság, tanítványság és szolgálat

 • Tagjaink sorába azokat vesszük fel, akik leteszik az életüket Krisztus ügyéért, és elkötelezik magukat közösségünk értékrendje és családtagjai mellett. Más közösségből érkezőket csak abban az esetben fogadunk be tagjaink közé, ha korábbi konfliktusaikat szeretetben elrendezték.
 • Minden erőnkkel igyekszünk Jézus tanítványává válni, illetve továbbadni mindazt, amit kaptunk – Jézus követőivé nevelve a minket követőket.
 • Jézus tanítványának lenni számunkra sokkal több a formális egyháztagságnál: mi „résztvevők” akarunk lenni, nem csupán „fogyasztók”. A Gyülekezetben – az emberi test különböző részeihez hasonlóan – mindnyájan saját speciális feladatunkat végezzük,  képességeink, ajándékaink, képzettségünk és lehetőségeink mértékében. Egymás munkáját nagyra értékeljük.
fogaskerekek

8. Vezetőink

 • Közösségünk vezetői Jézushoz hasonlóan szolgálók, nem pedig uralkodók.
 • Hiszünk a Gyülekezet bibliai kormányzásában, amely apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok, tanítók, vének és diakónusok által valósul meg.
 • Az Élő Ige Gyülekezetet közel 20 éve Vincze Gábor lelkipásztor vezeti, egy többtagú vezetőséggel és egy szélesebb szolgálatvezetői körrel közösen. Vezetőink nem tökéletesek, hanem átlagemberek – egy rendkívüli küldetéssel. Mindnyájan harmonikus házasságban élnek, gyermekeiket istenfélelemre nevelik. Egymásnak nem csupán munkatársai, hanem jó barátai is.
molekula

9. Kiscsoportok

 • Istenünk közös ünneplése mellett fontosnak tartjuk a 6-12 fős házicsoportokat, melyekben könnyebben megélhetjük a barátságot, egymás bátorítását, felkarolását és szolgálatra való felkészítését.
 • Vannak specializálódott szolgálati csoportjaink és önkéntesen szerveződő „felfedező biblia-tanulmányozó” csoportjaink, utóbbiak kívülálló (tagsággal nem rendelkező) érdeklődők számára is nyitottak.
 • Hisszük, hogy minden nagy dolog kicsiben kezdődik el.
plant in hands give to the world

10. Önfenntartás és szociális háló

 • Gyülekezetünk önkéntes és névtelen adományokból tartja fenn magát, támogatja szolgálattevőit és a külmissziót. Állami támogatásban nem részesülünk, de amit Isten támogat, az életképes és növekszik!
 • Adományainkat Istenünk iránti hálából és jókedvvel adjuk – Neki.
 • Közösségünk erre elkülönített pénzügyi alapból támogatja a szociálisan rászorultakat, elsősorban közösségünk elkötelezett és szolgáló tagjait – nagycsaládokat, özvegyeket, árvákat, nehéz helyzetbe kerülteket.
kör

11. Nagyvonalúság a kapcsolatokban

 • Fontosnak tartjuk a nem szervezeti vagy hitelméleti alapon álló, hanem szív szerinti kapcsolatok ápolását – felekezeti hovatartozástól függetlenül. Kapcsolataink koncentrikus körökhöz hasonlóan különböző mélységűek. A legbelső körben lévőkkel szövetségi kapcsolatot ápolunk – így több budapesti és vidéki gyülekezettel (pl. Agapé Gyülekezet Pestszentlőrinc, Tiszta Szív Gyülekezet), magyar és nemzetközi missziós szolgálatokkal (pl. Kelet-Európa Misszió, 2=1 Házas Misszió, BLAST).
 • Értékeinket szeretettel megosztjuk más gyülekezetekkel is.
globe

12. Misszió

 • Krisztust képviseljük és hirdetjük mindenkinek, minden módon – elsősorban nem tömegrendezvények, hanem személyes kapcsolatépítés által.
 • Kiküldött szolgálóink már több új gyülekezetet alapítottak Vajdaságban.
 • Missziós szervezetekkel karöltve is továbbadjuk Isten szeretetét a rászorultaknak – szavainkkal és anyagiakkal. A 2=1 Házas Missziót aktívan támogatjuk a házasságok helyreállításában, a gyereknevelés és párválasztás területén végzett munkában.