Jövőképünk – a 12 „szárnyunk”

geese

1. Otthon: jövőképünk egy olyan gyülekezet,

  • ahol otthon érezhetjük magunkat, ahol szeretnek és elfogadnak, ahová ismételten visszatérhetünk feltöltődni a világban betöltött hivatásunk végzése közben.

   

   

creation-of-man

2. Isten átformáló Jelenléte: jövőképünk egy olyan gyülekezet,

  • ahol Isten Jelenléte, jósága és ereje megtapasztalható a dicsőítésben, az imádatban, az igehirdetésben, a Szent Szellem természetfeletti ajándékaiban és a közösség-gyakorlásban – átváltozást hozva a személyes, családi, gyülekezeti vagy akár társadalmi életbe;
  • ahol átélhetjük a szabadulást bűneinktől, káros szenvedélyeinkből és megkötözöttségeinkből, ahol meggyógyulhatunk fizikai és lelki betegségeinkből;
  • ahol életünk radikális irányváltáson és maradandó változáson megy át;
  • ahol kapcsolataink is meggyógyulnak, helyreállnak;
  • ahol életünk lehetetlennek látszó helyzetei megoldódnak.

   

Teamwork

3. Személyes növekedés és együttműködés: jövőképünk egy olyan gyülekezet,

 • ahol a megtérőkből tanítványok, majd szolgálók lesznek;
 • ahol kényszer nélkül, képességeink, ajándékaink, képzettségünk és lehetőségeink szerint, elkötelezetten és szívből szolgálhatjuk az Urat, egymást, és támogathatjuk a gyülekezet munkáját;
 • ahol nincsenek „profik” és „laikusok”, nincsenek „nézők”, hanem mindannyian, egymás szolgálótársaiként, szeretetben, elkötelezetten, harmonikusan és hatékonyan munkálkodunk együtt.
VG family kicsi

4. Család: jövőképünk egy olyan gyülekezet,

 • ahol házasságaink és családjaink erős bástyák a társadalom széthullása és az erkölcstelenség áradata ellen;
 • ahol jegyesekként tisztán, felkészülten és elkötelezetten lépünk be a házasság felbonthatatlan szövetségébe;
 • ahol férjekként és feleségekként szeretjük, tiszteljük és megbecsüljük egymást;
 • ahol gyermekeinket istenfélelemre neveljük hiteles életpéldánk által;
 • ahol összetört családi háttérből jövőként új esélyt kapunk életünk újrakezdéséhez – a múlt sérüléseinek és hibáinak feldolgozása után;
 • ahol egyedülállókként, árvákként és özvegyekként egy nagy családra találunk.
Girls

5. Új generáció: jövőképünk egy olyan gyülekezet,

 • ahol a gyermekek, a fiatalok és fiatal felnőttek személyesen találkoznak Istennel, és radikálisan odaszánják magukat Jézus Krisztus követésére és hirdetésére;
 • ahol a fiatalok átveszik a stafétát a korábbi nemzedékektől, értékelve és tovább építve azok munkáját;
 • ahol a fiatalok az örökkévaló evangéliumot radikálisan, új módokon képviselik és mutatják be saját korosztályuknak – a korszellemmel való erkölcsi megalkuvás nélkül, szentül és hitelesen.
logo_eloige

6. Erőmű-gyülekezet és házicsoport-hálózat: jövőképünk egy olyan gyülekezet,

 • melynek erőteljes közösségi szolgálatai „felszerelik” a tagokat arra, hogy lakókörnyezetükben és elhívásuk területén helyi szolgálatokba kezdjenek – tanítványokat neveljenek, új házi-csoportokat vagy gyülekezeteket alapítsanak;
 • ahol a tagság többsége aktív része valamely szolgáló csoportnak vagy „felfedező biblia-tanulmányozó” kiscsoportnak;
 • amely kiteljesedik, sokasodik és megsokszorozódik – elsősorban a világból megtért, új tagok által.
puzzle

7. Misszió – nyitottság a világra: jövőképünk egy olyan gyülekezet,

 • amelyben nem zárkózunk be saját kényelmünkbe, hanem azt feladva megnyitjuk szívünket, időnket és javainkat a kívülállók felé;
 • amelyben Krisztust képviseljük és hirdetjük – elsősorban személyes kapcsolatépítés által, és elsősorban azok felé, akik hozzánk hasonló társadalmi háttérből származnak;
 • amelyben lehetőségeink szerint betöltjük a körülöttünk élők fizikai, lelki és szellemi szükségeit – ezáltal beszeretjük őket Krisztus családjába;
 • amelyben fokozódó mértékben támogatjuk a külmissziót és a gyülekezet-alapítást.
zebra-elephant

8. Nyitottság az újra, a változásra: jövőképünk egy olyan gyülekezet,

 • amely alkalmas arra, hogy a tagjaink szívében megfogalmazódó, Istentől ihletett, új ötletek és kezdeményezések megvalósulhassanak;
 • ahol nem a kiüresedett vallásosság nyelvezetével és idejétmúlt eszközeivel, hanem újszerű és korszerű kommunikációs csatornák, eszközök kreatív használatával szólítjuk meg és érjük el az embereket – miközben üzenetünk tartalmában nem idomulunk a világ igényeihez.
forest

9. Felhatalmazó vezetés: jövőképünk egy olyan gyülekezet,

 • ahol nem az anyagi helyzetünk, pozíciónk, hanem jellemünk, Isten bennünk és általunk megnyilvánuló Jelenléte és az Úrért elvégzett munkánk adja szolgálatunk tekintélyét;
 • ahol vezetőkként azon fáradozunk, hogy a tekintélyt és a felhatalmazást minél hamarabb delegálhassuk az arra felkészített tanítványoknak, a jövő vezetőinek;
 • ahol a vezetés sikere abban áll, hogy a fiak magasabbra és messzebbre jutnak az atyáknál.
coal-fired-power-plant

10. Folyamatos dicsőítés és ima: jövőképünk egy olyan gyülekezet,

 • ahol a város ún. „erőmű-központjaiban” folyamatosan imádjuk az Urat és közbenjáró imaszolgálatot végzünk – sok helyi gyülekezet közös odaszánása által;
 • ahol a folyamatos imáink és imádatunk befolyásolja és megváltoztatja városunk szellemi klímáját, és könnyen felismerhetővé teszi Jézus Krisztus személyét a társadalom életének minden területén – a politikában, a törvényhozásban, az igazságszolgáltatásban, a médiában, az oktatásban, az egészségügyben, a gazdaságban és az Egyházban;
 • a dicsőítés és ima egyelőre heti egy este zajlik, ennek fokozatos kibővítésével fog folyamatossá válni.
budapest

11. Város-gyülekezet: jövőképünk egy olyan gyülekezet,

 • amelynek jó a kapcsolata más helyi közösségekkel, felekezeti hovatartozástól függetlenül;
 • amely szorosan együttműködik más helyi közösségekkel oly módon, hogy ajándékainkat kölcsönösen és önzetlenül megosztjuk egymással;
 • ahol a gyülekezeteinkben lévő apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók nem csak saját közösségeiket, hanem Krisztus egész népét szolgálják – sok helyi gyülekezetcsaládból közösen felépítve egy „város-gyülekezetet”.
winter to summer

12. Társadalmi szintű átalakulás: jövőképünk egy olyan gyülekezet,

 • amely felelősséget érez az egész város és társadalom átalakulásáért;
 • amelyben aktívan várjuk, előmozdítjuk és terjesztjük Isten Szellemének eljövendő hatalmas meglátogatását, azt az „Ébredést”, amikor országszerte ezrek és ezrek jönnek majd Krisztushoz.