Hitvallásunk – a 12 „pillérünk”

book-bible

1. A Biblia

 • Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, kizárólagos hatalommal rendelkező, tévedhetetlen isteni Ige, mely életünk alapja és ma is érvényes használati utasítása.
5Móz 4,1-2; 30,15-16; Zsolt 119,11.89.105; Ézs 40,8; Mt 22,29; Jn 5,39; 17,17; 2Tim 3,15-17; 2Pt 1,20-21; Jel 22,18-19
raising hands

2. Isten

 • Hisszük, hogy egy Isten van, aki öröktől fogva és örökkévalóan három személyben létezik: az Atyaistenben, a Fiúistenben és a Szent Szellem Istenben. Noha e három személy szerepe eltérő, mégis egyelőek és egymással tökéletes egységben és szeretet-közösségben léteznek.
 • Istenünk mindenható, mindentudó és mindenütt jelenlévő. Ő a mindenség teremtője, aki végtelenül szerető, jóságos, irgalmas, szent, tökéletes és igazságos. Teljesen megbízható és hűséges népéhez és ígéreteihez.
1Móz 3,14; 5Móz 6,4; Mt 28,19; Jn 10,30; Róm 9,5b; 1Kor 8,6; 2Kor 13,13; Jak 2,19
4Móz 23,19; Zsolt 139,7-8; Jn 3,16; Jak 1,17
cross on blurry sunset background. Christian, Christianity

3. Jézus Krisztus

 • Hisszük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Isten fia, aki egy zsidó származású szűztől születve emberré lett, hogy a láthatatlan Istent láthatóvá és megismerhetővé tegye.
 • Bűntelen életet élt, hirdette Isten Királyságát – gyógyítva a betegeket és megszabadítva a foglyokat.
 • Kereszthalála által megváltást hozott, testben feltámadt, felemeltetett az Atya jobbjára.
 • Nemsokára visszatér dicsőségben és hatalomban, mint az igaz Bíró, a királyok Királya.
Ézs 7,14; Mt 1,18-23; 3,13-17; 14,33; 16,15-17; Lk 1,35; 22,70; Jn 1,1.14; 11,27; Kol. 1,15; Zsid 1,2-3
Ézs 61,1; Mt 8,16-17; Lk 4,18-21; 19,10; Jn 10,10-11; Acs 2,22; 10,38
Ézs 52,13-53,12; Mt 28,5-7; Lk 24,46; Jn 5,22-23; Acs 1,9-11; 2,23-24; 3,21; 7,55; Róm 1,3-4; 1Kor 15,3-7; Fil 2,6-11; 1Tim 2,5-6
Zak 14,4; Mt 24,30; Acs 1,11; Zsid 9,28; Jel 19,11-21
Jesus Christ

4. Az ember

 • Hisszük, hogy az ember Isten képmására lett teremtve, és a teremtés koronája. Minden ember egyedi és különleges, ezért méltó a tiszteletre és a felebaráti szeretetre.
 • Isten az embert a Vele való közösségre teremtette, de az ember bűnös engedetlensége miatt elszakadt Teremtőjétől. A bűn következménye a szellemi halál, a betegségek, a fizikai halál, végül a kárhozat.
 • Az ember nem képes helyes kapcsolatot kialakítani Istennel saját vallásos erőfeszítései által.
1Móz 1,26-28.; Zsolt 8,4-6
1Móz 2,17; 3,6-7.16-19; 8,21b; Ézs 53,6; Jer 17,5; Róm 1,28-32; 3,10-12.23; 5,18; 6,23; 7,14-15; 1Jn 1,8
prayer

5. A bűnbocsánat

 • Hisszük, hogy minden egyes ember egyedül úgy szabadulhat meg elveszett létállapotából, tisztulhat meg bűnös szokásaitól, és úgy nyerhet örök életet, ha teljes szívéből odafordul (megtér) Istenhez, és Jézus drága vérének Istent kiengesztelő áldozatát hittel elfogadja.
Zsolt 32,1-5; Ézs 1,18; 55,7; Lk 24,46-47; Acs 2,21.38; 3,19; 4,12; 16,30-31; 17,30; Róm 3,25-26; 10,9; Kol 1,21-22; 1Jn 1,9
Christ-Jesus

6. Az újjászületés

 • Hisszük, hogy Jézus Krisztusba, mint Megváltóba vetett személyes hit vezet el a Szent Szellem által történő újjászületéséhez, mely nélkülözhetetlen az üdvösség elnyeréséhez.
 • Hisszük, hogy az újjászületés külső megpecsételése a vízkeresztség (azaz bemerítkezés).
Jn 1,12-13; 3,3-8.16.36; 5,24; 17,3; 2Kor 5,17; Ef 2,5; Tit 3,5-6; 1Pt 1,3.23; 1Jn 5,1b.4-5.12-13.18
Mt 3,13-15; Mk 16,16; Róm 6,4
water splash

7. A megszentelődés

 • Hiszünk a Szent Szellem megszentelő erejében, aki bennünk lakva képessé tesz minket a bűnöktől és káros szenvedélyektől szabad, szent életvitel megélésére. Ezáltal a mennyei elhívásunkhoz méltó módon élhetünk.
 • Hisszük, hogy az Isten Szavával és az Úrvacsorával (Krisztus testével és vérével) való rendszeres közösség nélkülözhetetlen a győztes és sikeres hitélethez.
3Móz 19,2; Jn 1,12; 14,16; Acs 20,21; Róm 8,9.14; 1Kor 3,16; 2Kor 5,19-21; Ef 1,13; 1Pt 1,2
Lk 22,19-20; Jn 15,3; Acs 2,42; 1Kor 11,23-30; Ef 5,26-27
Ocean under galaxy, space sky. Stars, lights, fantasy background. Water reflection

8. A természetfeletti erő

 • Hisszük, hogy Isten megkereszteli az Ő Szent Szellemével mindazokat, akik ezt hittel kérik Tőle.
 • Hiszünk a Szent Szellem természetfeletti ajándékaiban, és hisszük, hogy ezeket Isten napjaink Gyülekezetének is adta.
 • Hisszük, hogy Krisztus kereszten végzett megváltó munkája gyógyulást és szabadulást hoz az emberi testnek és léleknek a betegségekből és démonikus kötelékekből – a hit imáján keresztül.
Jóel 3,1-2; Lk 3,16; 11,13; 12,12; Jn 1,33; Acs 1,8; 2,1-4.33; 5,32
Róm 8,14-16.26-27; 1Kor 12,6-11
Mt 8,16-17; Mk 16,17-18; Lk 10,9; Acs 4,9-10; 28,8-9; Jak 5,14-16; 1Pt 2,24
congregation

9. A Gyülekezet

 • Hiszünk Krisztus egyetemes Egyházában és a helyi gyülekezet fontosságában.
 • Hisszük, hogy az Isten akaratának való engedelmesség kihagyhatatlan része egy helyi gyülekezethez való elkötelezett kapcsolódás, ahol a közösséget, a tanítvánnyá válást és a különféle szolgálatokat gyakorolni lehet. 
Mt 16,16-19; 18,15-20; Acs 2,41-47; 14,23; 20,28; 1Kor 9,13-14; Ef 2,19-22; 1Pt 5,1-3
Acs 2,41; 4,32-35; Róm 16,5a; 1Kor 5,11-13; 14,12; 1Tim 4,12-13; Zsid 10,25; Jak 5,14
jerusalem

10. Izrael nemzete

 • Hiszünk Izrael nemzetének elhívásában, melyen keresztül Isten megajándékozta a világot a Messiással (Krisztussal), a Bibliával és a szövetségekkel.
 • Hiszünk Izrael nemzetének helyreállításában a Messiás ezer éves földi királysága idején.
 • Hisszük, hogy Izrael nemzete és Krisztus Gyülekezete Isten két, egymással nem helyettesíthető, elhívott népe.
1Móz 12,2-3; 17,7-8.21; 22,15-18; 2Móz 2,24; 19,5-6; 33,16; 34,10; 3Móz 20,26; 2Sám 7,23; Róm 9,4-5
3Móz 26,14.32-33.40-45; 5Móz 7,9; Ézs 65,9-10.17-23; Jer 30,10; 31,31-38; Ez 37,10-14; 36,6-37; Róm 11,1-2.12.23-27; Jel 20,6
Ef 2,13-18
Stairs to heaven

11. A reménység

 • Hiszünk az áldott reménységben, ami a Gyülekezet elragadtatását jelenti Krisztus 2. eljövetelekor.
 • Hisszük az idők jelei alapján, hogy a jelenlegi világkorszak végén élünk, Jézus küszöbönálló visszajövetele előtt.
Mt 24,36-44; 1Kor 15,51-52; 1Thessz 4,15-17; 2Thessz 2,7; Jel 3,11; 16,15
Mt 24,6-14; Lk 12,56; 21,28-36
Cloud in blue sky

12. Az örökkévalóság

 • Hiszünk az ember halál utáni örök létezésében, az üdvözültek és az elveszettek végső feltámadásában és örök ítéletében: az előbbiek örök életre, az utóbbiak örök kárhozatra támadnak fel.
Dán 7,9-10.13-14; 12,2; Mt 13,39-43; 25,26; Mk 12,24-27; Lk 16,22-31; Jn 11,23-26; 1Kor 15,19-26; Zsid 9,27; Jel 20,11-15